Kategoria: Edukacja medialna

INNA KLASYFIKACJA

We wszystkich definicjach występują trzy elementy^komunikat^jiośnik komuni­katu orazurządzenie techniczne umożliwiające przekaz. Uwzględniając sposób per­cepcji komunikatu media dzielimy na audiowizualne (audytywne), wizualne i audio­wizualne. Szczególną postacią środków audiowizualnych są multimedia. Łączą w sobie cechy urządzeń wizualnych, audialnych, posiadają dodatkowo możliwość interaktywnego kontaktu. Rozwój multimediów wiąże się z postępem technik kom­puterowych, głównie teleinformatyki, Internetu. Multimedia to również urządzenia rzeczywistości wirtualnej — specjalnych symulatorów, we wnętrzu których osoba wchodzi w fikcyjny, elektroniczny świat.Inną klasyfikacją mediów jest podział na media małe, będące w bezpośrednim zasięgu osoby, korzystającej (np. nauczyciela) i media duże, o zasięgu masowym – prasa, radio, telewizja, Internet.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂

PODZIAŁY I KLASYFIKACJE

W różnego rodzaju podziałach i kla­syfikacjach mediów złożonych wyodrębnia się media elektryczne i elektroniczne. Praktycznie te dwa pojęcia mediów często stosuje się zamiennie, nieprecyzyjnie definiując. Moim zdaniem mediami elektrycznymi są środki techniczne, których dzia­łanie warunkuje dostarczenie energii elektrycznej. Mogą to być podświetlane plan­sze, rzutniki pisma, slajdów. Media elektroniczne są szczególnym przypadkiem me­diów elektrycznych. Zaliczamy do nich urządzenia zawierające w swojej budowie elementy i układy elektroniczne. Elektronicznym środkiem przekazu będzie radio, telewizja, instrumenty muzyczne, wzmacniacze akustyczne, magnetofony, odtwarzacze płyt kompaktowych, telefon, urządzenia iluminofoniczne, projektory filmowe, kamery i odtwarzacze wideo, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz programowalne, multimedialne urządzenia cyfrowe z całą wirtualną infrastrukturą.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂

MEDIA ELEKTRONICZNE

Bardzo interesuj ącymrozróżnieniem mediów, zależnym od rodzaju przesyłanych treści jest klasyfikacja dokonana przez McLuhana. Dzieli on komunikaty na zimne i gorącoTCIepłota komunikatu zależy od liczby elementów informacyjnych. Barw­na, pełna treści fotografia jest gorąca. Natomiast prosty symbol graficzny zimny. Zdaniem McLuhana świat przesączony jest komunikatami gorącymi, nie pobudzają­cymi procesy myślowe.Media będące środkami masowego przekazu spełniają wiele funkcji dających się różnie sklasyfikować. Najczęściej wymieniana jest funkcja informacyjna, wycho­wawcza, integracji społecznej, rozrywkowa, propagandowa.Media elektroniczne swoimi możliwościami technicznymi oddziałują na czło­wieka, wywołują zamierzone lub nieprzewidziane skutki emocjonalneiDlatego ana­lizę wpływu mediów na orientacje życiowe młodzieży warto poprzedzić głębszym studium samej osoby.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂

DYSCYPLINA

Pedagogika, dyscyplina zajmująca uczeniem się i nauczaniem buduje swoje pod­stawy naukowe w oparciu o teorie psychologiczne. Badając osobowość, motywacje działania oraz postawy J. Kozielecki usystematyzował koncepcje psychologiczne człowieka stosując typologie osób uwzględniające ich nastawienie ku sobie i światu: behawiorystyczna, psychodynamiczna oraz poznawcza (J. Kozielecki, 1980, s. 13). Zgodnie z koncepcją hehawiorystyczną zachowanie człowiekajest całkowicie stero­wane przez środowisko zewnętrzne. W drugim spojrzeniu, psychodynamicznym za­chowanie osoby zależy od popędów, z reguły nieuświadomionych. Trzecia koncep­cja, poznawcza traktuje człowieka jako układ przetwarzający informacje, zdolny do samodzielnego, twórczego działania. Zgodnie z poglądami tej koncepcji człowiek dąży do samorealizacji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂